عرضه اولیه به روش مستقیم در بورس نیویورک کلید خورد

عرضه اولیه به روش مستقیم در بورس نیویورک کلید خورد
شرکت فعال در زمینه موسیقی که چندی است برای نوع جدیدی از عرضه اولیه سهام خود نظرات مختلفی را به خود جلب کرده بود، روز چهارشنبه به طور رسمی برای عرضه سهام در بورس نیویورک اقدام کرد و تشویق بسیاری از منتقدان را برای این اقدام جسورانه خود در آغاز یک گام جدید برانگیخت .

عرضه اولیه به روش مستقیم در بورس نیویورک کلید خورد

شرکت فعال در زمینه موسیقی که چندی است برای نوع جدیدی از عرضه اولیه سهام خود نظرات مختلفی را به خود جلب کرده بود، روز چهارشنبه به طور رسمی برای عرضه سهام در بورس نیویورک اقدام کرد و تشویق بسیاری از منتقدان را برای این اقدام جسورانه خود در آغاز یک گام جدید برانگیخت .
عرضه اولیه به روش مستقیم در بورس نیویورک کلید خورد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author