عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام

عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام
امروز نهم بهمن 96 در مجموع 1،508،840 قرارداد با هدف تامین مالی فعالیت های شرکت پتروشیمی بندر امام عرضه اولیه خواهد شد.

عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام

امروز نهم بهمن 96 در مجموع 1،508،840 قرارداد با هدف تامین مالی فعالیت های شرکت پتروشیمی بندر امام عرضه اولیه خواهد شد.
عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author