عبور ارزش معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد از مرز 9 هزار میلیارد ریال

عبور ارزش معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد از مرز 9 هزار میلیارد ریال
با احتساب معاملات روز سه شنبه ارزش معاملات بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر از مرز 9 هزار میلیارد ریال در سال جاری عبور کرد و به 9 هزار و 188 میلیارد ریال بالغ شد.

عبور ارزش معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد از مرز 9 هزار میلیارد ریال

با احتساب معاملات روز سه شنبه ارزش معاملات بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر از مرز 9 هزار میلیارد ریال در سال جاری عبور کرد و به 9 هزار و 188 میلیارد ریال بالغ شد.
عبور ارزش معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد از مرز 9 هزار میلیارد ریال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author