ظرفیت‌های بورس کالا برای بهبود شرایط اقتصادی

ظرفیت‌های بورس کالا برای بهبود شرایط اقتصادی
طی دو سال گذشته، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و رونق معاملات مشتقه سکه طلا، بورس کالا را روی ریل توسعه بازار مالی قرار داد و این اتفاق بزرگی است که می‌تواند آینده روشن بورس کالا را تضمین کند.

ظرفیت‌های بورس کالا برای بهبود شرایط اقتصادی

طی دو سال گذشته، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و رونق معاملات مشتقه سکه طلا، بورس کالا را روی ریل توسعه بازار مالی قرار داد و این اتفاق بزرگی است که می‌تواند آینده روشن بورس کالا را تضمین کند.
ظرفیت‌های بورس کالا برای بهبود شرایط اقتصادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author