طعم شیرین گروه غذایی

طعم شیرین گروه غذایی
گروه غذایی طبق پیش بینی اکثرا مثبت و پرتقاضا دنبال شدند تا جایی که نمادهای غشان، تلیسه، زگلدشت، غپینو، غمینو، غدیس، غمارگ، غفارس، غشهد، غگل و غسالم مثبت و صف خرید بودند و نماد تازه وارد غگلپا با صف خرید پرحجم اما عرضه های قطره چکانی مواجه بود.

طعم شیرین گروه غذایی

گروه غذایی طبق پیش بینی اکثرا مثبت و پرتقاضا دنبال شدند تا جایی که نمادهای غشان، تلیسه، زگلدشت، غپینو، غمینو، غدیس، غمارگ، غفارس، غشهد، غگل و غسالم مثبت و صف خرید بودند و نماد تازه وارد غگلپا با صف خرید پرحجم اما عرضه های قطره چکانی مواجه بود.
طعم شیرین گروه غذایی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author