طرح جدید بانک مرکزی برای پایش عملکرد بانک‌ها در فناوری اطلاعات

طرح جدید بانک مرکزی برای پایش عملکرد بانک‌ها در فناوری اطلاعات
مهرداد سپه وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی فناوری اطلاعات و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.

طرح جدید بانک مرکزی برای پایش عملکرد بانک‌ها در فناوری اطلاعات

مهرداد سپه وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی فناوری اطلاعات و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.
طرح جدید بانک مرکزی برای پایش عملکرد بانک‌ها در فناوری اطلاعات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author