ضرورت اعمال جرایم سنگین برای شرکت‌هایی که انحراف از EPS دارند/ اخراج از بورس، تجربه جهانی در برخورد با متخلفان

ضرورت اعمال جرایم سنگین برای شرکت‌هایی که انحراف از EPS دارند/ اخراج از بورس، تجربه جهانی در برخورد با متخلفان
رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره گفت: سازمان بورس می تواند EPS را برای شرکت هایی که سابقه خوبی ندارند حذف کند. در این صورت می‌تواند علامتی برای سهام‌داران باشد که با بررسی بیشتری بر روی سهام این شرکت‌ها سرمایه گذاری کنند.

ضرورت اعمال جرایم سنگین برای شرکت‌هایی که انحراف از EPS دارند/ اخراج از بورس، تجربه جهانی در برخورد با متخلفان

رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره گفت: سازمان بورس می تواند EPS را برای شرکت هایی که سابقه خوبی ندارند حذف کند. در این صورت می‌تواند علامتی برای سهام‌داران باشد که با بررسی بیشتری بر روی سهام این شرکت‌ها سرمایه گذاری کنند.
ضرورت اعمال جرایم سنگین برای شرکت‌هایی که انحراف از EPS دارند/ اخراج از بورس، تجربه جهانی در برخورد با متخلفان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author