صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی گل گهر عرضه شد

صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی گل گهر عرضه شد
موضوع مهم در خصوص انتشار صکوک، نرخ این اوراق است که در این زمینه شرکت های تامین سرمایه باید کمک کنند این نرخ ها کاهش یابند. نرخ های بازار سرمایه هم اکنون 16 تا 17 درصد است اما سایر ارکان نرخ هایی در قالب کارمزد دریافت می کنند که باعث افزایش نرخ موثر این اوراق تا 20 درصد می شود.

صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی گل گهر عرضه شد

موضوع مهم در خصوص انتشار صکوک، نرخ این اوراق است که در این زمینه شرکت های تامین سرمایه باید کمک کنند این نرخ ها کاهش یابند. نرخ های بازار سرمایه هم اکنون 16 تا 17 درصد است اما سایر ارکان نرخ هایی در قالب کارمزد دریافت می کنند که باعث افزایش نرخ موثر این اوراق تا 20 درصد می شود.
صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی گل گهر عرضه شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author