صکوک اجاره تازه وارد در صدر معاملات بورس ایستاد

صکوک اجاره تازه وارد در صدر معاملات بورس ایستاد
صدرنشینی بازار امروز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای نفت پارس، بیمه پارسیان، قطعات اتومبیل ایران، پشم شیشه ایران، شیشه همدان، پیاذر و کاشی تکسرام بود.

صکوک اجاره تازه وارد در صدر معاملات بورس ایستاد

صدرنشینی بازار امروز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای نفت پارس، بیمه پارسیان، قطعات اتومبیل ایران، پشم شیشه ایران، شیشه همدان، پیاذر و کاشی تکسرام بود.
صکوک اجاره تازه وارد در صدر معاملات بورس ایستاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author