صورت های مالی نیروکلر بر کدال نشست

صورت های مالی نیروکلر بر کدال نشست
شرکت نیرو کلر در دوره سه ماهه نخست سال مالی 97 مبلغ 112 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 100 درصد افزایش یافت.

صورت های مالی نیروکلر بر کدال نشست

شرکت نیرو کلر در دوره سه ماهه نخست سال مالی 97 مبلغ 112 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 100 درصد افزایش یافت.
صورت های مالی نیروکلر بر کدال نشست

label, , , , ,

About the author