صندوق های بخشی در آستانه ورود به بازار سرمایه

صندوق های بخشی در آستانه ورود به بازار سرمایه
در حال حاضر نامی که برای این صندوق در نظر گرفته شده است، صندوق بخشی است اما محتمل است که پس از بررسی های نهایی در هیأت مدیره عنوان این صندوق دستخوش تغییر شود اما کارکرد آن تحت سرمایه گذاری در یک گروه صنعت بدون تغییر خواهد بود.

صندوق های بخشی در آستانه ورود به بازار سرمایه

در حال حاضر نامی که برای این صندوق در نظر گرفته شده است، صندوق بخشی است اما محتمل است که پس از بررسی های نهایی در هیأت مدیره عنوان این صندوق دستخوش تغییر شود اما کارکرد آن تحت سرمایه گذاری در یک گروه صنعت بدون تغییر خواهد بود.
صندوق های بخشی در آستانه ورود به بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author