صنایع بورسی در بهترین شرایط 5 سال اخیر قرار دارند

صنایع بورسی در بهترین شرایط 5 سال اخیر قرار دارند
مدیر صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان پیش بینی کرد گزارش های 9 ماهه شرکت ها به طور قطع خوب و حاوی خبرهای مثبت برای سرمایه گذاران است و افزود: در حال حاضر شرکت ها و صنایع بازار سرمایه از لحاظ سودسازی بیشترین میزان سود را در 4 الی 5 سال اخیر داشته اند و پیش بینی می شود در سال آینده نیز شرایط بهتر از امسال باشد.

صنایع بورسی در بهترین شرایط 5 سال اخیر قرار دارند

مدیر صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان پیش بینی کرد گزارش های 9 ماهه شرکت ها به طور قطع خوب و حاوی خبرهای مثبت برای سرمایه گذاران است و افزود: در حال حاضر شرکت ها و صنایع بازار سرمایه از لحاظ سودسازی بیشترین میزان سود را در 4 الی 5 سال اخیر داشته اند و پیش بینی می شود در سال آینده نیز شرایط بهتر از امسال باشد.
صنایع بورسی در بهترین شرایط 5 سال اخیر قرار دارند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author