صدور 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

صدور 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه
شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم 9 میلیون و 458 هزار کد برسد.

صدور 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم 9 میلیون و 458 هزار کد برسد.
صدور 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author