صدور مجوز 5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه/ بازار دارایی فکری در مسیر رشد و شکوفایی

صدور مجوز 5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه/ بازار دارایی فکری در مسیر رشد و شکوفایی
به گفته معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران، به کمک راه‌اندازی صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه به‌عنوان یک نهاد مالی تخصصی و تابلوی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به زودی شاهد روند رو به رشد جذب سرمایه‌ها در بازار دارایی فکری فرابورس ایران و قرار گرفتن اختراعات بیشتری در مسیر تجاری‌سازی و تولید محصول خواهیم بود.

صدور مجوز 5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه/ بازار دارایی فکری در مسیر رشد و شکوفایی

به گفته معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران، به کمک راه‌اندازی صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه به‌عنوان یک نهاد مالی تخصصی و تابلوی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به زودی شاهد روند رو به رشد جذب سرمایه‌ها در بازار دارایی فکری فرابورس ایران و قرار گرفتن اختراعات بیشتری در مسیر تجاری‌سازی و تولید محصول خواهیم بود.
صدور مجوز 5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه/ بازار دارایی فکری در مسیر رشد و شکوفایی

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author