صدور قرار وثیقه 125 میلیارد تومانی برای اعضای هیات مدیره کنتور سازی

صدور قرار وثیقه 125 میلیارد تومانی برای اعضای هیات مدیره کنتور سازی
بازپرس دادسرا برای هر یک از اعضای هیات مدیره آکنتور 125 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است و این اعضا به دلیل عجز در پرداخت این مبلغ روانه زندان شدند و هم اکنون همه اینها در بازداشت به سر می برند.

صدور قرار وثیقه 125 میلیارد تومانی برای اعضای هیات مدیره کنتور سازی

بازپرس دادسرا برای هر یک از اعضای هیات مدیره آکنتور 125 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است و این اعضا به دلیل عجز در پرداخت این مبلغ روانه زندان شدند و هم اکنون همه اینها در بازداشت به سر می برند.
صدور قرار وثیقه 125 میلیارد تومانی برای اعضای هیات مدیره کنتور سازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author