صدرنشینی سه صنعت خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی

صدرنشینی سه صنعت خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی
نمادهای کشتیرانی، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس و شرکت ارتباطات سیار ایران با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.

صدرنشینی سه صنعت خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی

نمادهای کشتیرانی، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس و شرکت ارتباطات سیار ایران با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.
صدرنشینی سه صنعت خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author