شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در صدر صنایع بورسی ایستادند

شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در صدر صنایع بورسی ایستادند
نمادهای ملی مس، تاپیکو، فولاد مبارکه، هلدینگ نفت و گاز پارسیان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی پردیس امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس ثبت کردند.

شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در صدر صنایع بورسی ایستادند

نمادهای ملی مس، تاپیکو، فولاد مبارکه، هلدینگ نفت و گاز پارسیان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی پردیس امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس ثبت کردند.
شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در صدر صنایع بورسی ایستادند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author