شفاف سازی مدیر عامل بهنوش ایران درباره سود سال 96

شفاف سازی مدیر عامل بهنوش ایران درباره سود سال 96
مدیر عامل شرکت بهنوش ایران در نامه ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی درباره تغییرات اطلاعات شش ماهه حسابرسی نشده با حسابرسی شده این شرکت توضیح داد.

شفاف سازی مدیر عامل بهنوش ایران درباره سود سال 96

مدیر عامل شرکت بهنوش ایران در نامه ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی درباره تغییرات اطلاعات شش ماهه حسابرسی نشده با حسابرسی شده این شرکت توضیح داد.
شفاف سازی مدیر عامل بهنوش ایران درباره سود سال 96

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author