شفاف سازی درآمد «سپ» در بهمن ماه ۹۶

شفاف سازی درآمد «سپ» در بهمن ماه ۹۶
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با سرمایه ثبت شده ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی، اطلاعات یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ شامل جزییات قراردادها و درآمد شناسایی شده این دوره را در سامانه کدال منتشر کرد.

شفاف سازی درآمد «سپ» در بهمن ماه ۹۶

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با سرمایه ثبت شده ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی، اطلاعات یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ شامل جزییات قراردادها و درآمد شناسایی شده این دوره را در سامانه کدال منتشر کرد.
شفاف سازی درآمد «سپ» در بهمن ماه ۹۶

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author