شرط پذیرش دوباره نماد معاملاتی «ودی» و «قشیر»

شرط پذیرش دوباره نماد معاملاتی «ودی» و «قشیر»
به دو ناشر سهام «ودی» و «قشیر» مهلت داده شده تا ظرف مدت یک ماه تا تاریخ 9 بهمن ماه 96 نقشه سودآوری و دلایل دسترسی به آن را به هیات پذیرش فرابورس ارائه دهند که به نظر می‌رسد، با توجه به قانع کننده بودن این دلایل از لغو پذیرش آن‌ها ممانعت شود.

شرط پذیرش دوباره نماد معاملاتی «ودی» و «قشیر»

به دو ناشر سهام «ودی» و «قشیر» مهلت داده شده تا ظرف مدت یک ماه تا تاریخ 9 بهمن ماه 96 نقشه سودآوری و دلایل دسترسی به آن را به هیات پذیرش فرابورس ارائه دهند که به نظر می‌رسد، با توجه به قانع کننده بودن این دلایل از لغو پذیرش آن‌ها ممانعت شود.
شرط پذیرش دوباره نماد معاملاتی «ودی» و «قشیر»

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author