شرایط ادامه سفارش گیری در نماد معاملاتی آکنتور2

شرایط ادامه سفارش گیری در نماد معاملاتی آکنتور2
لازم به ذکر است کارگزاران می بایست دسترسی مشتریان برخط را مسدود کنند.هر گونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی مشتریان برخط هر کارگزاری بر عهده آن کارگزاری و مدیر معاملات بر خط خواهد بود.

شرایط ادامه سفارش گیری در نماد معاملاتی آکنتور2

لازم به ذکر است کارگزاران می بایست دسترسی مشتریان برخط را مسدود کنند.هر گونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی مشتریان برخط هر کارگزاری بر عهده آن کارگزاری و مدیر معاملات بر خط خواهد بود.
شرایط ادامه سفارش گیری در نماد معاملاتی آکنتور2

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author