شاخص های بورس دسته جمعی بالا رفتند

شاخص های بورس دسته جمعی بالا رفتند
در بازار امروز همه هفت شاخص بورس صعودی بودند. شاخص کل 98 واحد بالا رفت و به رقم 96 هزار و 332 واحد رسید. شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 29 و 420 واحد رشد کردند.

شاخص های بورس دسته جمعی بالا رفتند

در بازار امروز همه هفت شاخص بورس صعودی بودند. شاخص کل 98 واحد بالا رفت و به رقم 96 هزار و 332 واحد رسید. شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 29 و 420 واحد رشد کردند.
شاخص های بورس دسته جمعی بالا رفتند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author