شاخص در مرز ورود به کانال 99 هزار واحدی ایستاد

شاخص در مرز ورود به کانال 99 هزار واحدی ایستاد
نمادهای تاپیکو، فولاد مبارکه، ایران خودرو، گل گهر، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص ثبت کردند. در مقابل نماد پتروشیمی فجر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.

شاخص در مرز ورود به کانال 99 هزار واحدی ایستاد

نمادهای تاپیکو، فولاد مبارکه، ایران خودرو، گل گهر، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص ثبت کردند. در مقابل نماد پتروشیمی فجر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.
شاخص در مرز ورود به کانال 99 هزار واحدی ایستاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author