سیمان داراب سود 85 ریالی در 9 ماهه اعلام کرد

سیمان داراب سود 85 ریالی در 9 ماهه اعلام کرد
شرکت سیمان داراب در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 85 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت .

سیمان داراب سود 85 ریالی در 9 ماهه اعلام کرد

شرکت سیمان داراب در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 85 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت .
سیمان داراب سود 85 ریالی در 9 ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author