سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمی‌شود/ تنها آزادسازی داریم

سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمی‌شود/ تنها آزادسازی داریم
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عده‌ای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، می‌گوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف می‌شود.

سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمی‌شود/ تنها آزادسازی داریم

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عده‌ای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، می‌گوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف می‌شود.
سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمی‌شود/ تنها آزادسازی داریم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author