سه قرارداد نفتی تا پایان سال در آستانه امضای نهایی قرار می گیرد

سه قرارداد نفتی تا پایان سال در آستانه امضای نهایی قرار می گیرد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت 10 گروه فنی درحال بررسی و مذاکره درباره قراردادهای جدید نفتی هستند که امیدواریم در سال 97 شاهد امضای چندین قرارداد باشیم.

سه قرارداد نفتی تا پایان سال در آستانه امضای نهایی قرار می گیرد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت 10 گروه فنی درحال بررسی و مذاکره درباره قراردادهای جدید نفتی هستند که امیدواریم در سال 97 شاهد امضای چندین قرارداد باشیم.
سه قرارداد نفتی تا پایان سال در آستانه امضای نهایی قرار می گیرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author