سه صنعت خودرو، دستگاه های برقی و فلزات اساسی در صدر بازار

سه صنعت خودرو، دستگاه های برقی و فلزات اساسی در صدر بازار
در داد و ستدهای روز دوشنبه سه گروه خودرو، دستگاه های برقی و فلزات اساسی بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کردند.

سه صنعت خودرو، دستگاه های برقی و فلزات اساسی در صدر بازار

در داد و ستدهای روز دوشنبه سه گروه خودرو، دستگاه های برقی و فلزات اساسی بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کردند.
سه صنعت خودرو، دستگاه های برقی و فلزات اساسی در صدر بازار

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author