سهام عدالت به محل واریز سود رسید

سهام عدالت به محل واریز سود رسید
سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی، با تایید توافق انجام شده در جلسه امروز مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره واریز سود سهام عدالت، تاکید کرد که این کار طبق تصمیم اتخاذ شده در جلسه در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد.

سهام عدالت به محل واریز سود رسید

سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی، با تایید توافق انجام شده در جلسه امروز مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره واریز سود سهام عدالت، تاکید کرد که این کار طبق تصمیم اتخاذ شده در جلسه در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد.
سهام عدالت به محل واریز سود رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author