سهام «زشگزا» با قیمت 3490 ریال به تابلو معاملات آمد

سهام «زشگزا» با قیمت 3490 ریال به تابلو معاملات آمد
در عرضه «زشگزا»، خریداران امکان ثبت سفارش از مبلغ 3 هزار و 400 ریال تا 3 هزار و 500 ریال را در سامانه معاملات داشتند که در نهایت هر سهم این شرکت 3490 ریال کشف شد.

سهام «زشگزا» با قیمت 3490 ریال به تابلو معاملات آمد

در عرضه «زشگزا»، خریداران امکان ثبت سفارش از مبلغ 3 هزار و 400 ریال تا 3 هزار و 500 ریال را در سامانه معاملات داشتند که در نهایت هر سهم این شرکت 3490 ریال کشف شد.
سهام «زشگزا» با قیمت 3490 ریال به تابلو معاملات آمد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author