سهام دولتی 3 شرکت از طریق مزایده واگذار می‌شود

سهام دولتی 3 شرکت از طریق مزایده واگذار می‌شود
سهام دولتی سه شرکت به ارزش کل پایه ۳۳۸ میلیارد ریال در روز نیمه شهریورماه امسال روی میز مزایده می رود.

سهام دولتی 3 شرکت از طریق مزایده واگذار می‌شود

سهام دولتی سه شرکت به ارزش کل پایه ۳۳۸ میلیارد ریال در روز نیمه شهریورماه امسال روی میز مزایده می رود.
سهام دولتی 3 شرکت از طریق مزایده واگذار می‌شود

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author