سقف نظام تأمین مالی بر ستون های نظام بودجه ریزی

سقف نظام تأمین مالی بر ستون های نظام بودجه ریزی
امسال در کنار توسعه و تنوع در ابزارها، با ابلاغ انجام معاملات ثانویه انواع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس، نرخ تأمین مالی کاهش چشمگیری داشت و امکان پیش بینی و اتخاذ تصمیم بر اساس روند بازار بدهی بیش از پیش فراهم شد.

سقف نظام تأمین مالی بر ستون های نظام بودجه ریزی

امسال در کنار توسعه و تنوع در ابزارها، با ابلاغ انجام معاملات ثانویه انواع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس، نرخ تأمین مالی کاهش چشمگیری داشت و امکان پیش بینی و اتخاذ تصمیم بر اساس روند بازار بدهی بیش از پیش فراهم شد.
سقف نظام تأمین مالی بر ستون های نظام بودجه ریزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author