سقف بورس جاکارتا بر سر سهامداران فروریخت

سقف بورس جاکارتا بر سر سهامداران فروریخت
خبرها از اندونزی حاکی است سقف بورس جاکارتا امروز دوشنبه 15 ژانویه بر سر سهامداران و معامله گران فروریخته و منجر به وارد کردن خسارات شدیدی شده است.

سقف بورس جاکارتا بر سر سهامداران فروریخت

خبرها از اندونزی حاکی است سقف بورس جاکارتا امروز دوشنبه 15 ژانویه بر سر سهامداران و معامله گران فروریخته و منجر به وارد کردن خسارات شدیدی شده است.
سقف بورس جاکارتا بر سر سهامداران فروریخت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author