سفارش روز چیست؟ چه مدت زمان دارد؟

سفارش روز چیست؟ چه مدت زمان دارد؟
سفارش روز فقط برای همان روز مناسب است و اگر اجرا نشود، لغو خواهد شد. چنانچه در طول معاملات روزانه بازار، محدودیت یا قیمت مشخص ‌شده از سوی سرمایه ‌گذار اتفاق نیفتد، سفارش او انجام نخواهد شد.

سفارش روز چیست؟ چه مدت زمان دارد؟

سفارش روز فقط برای همان روز مناسب است و اگر اجرا نشود، لغو خواهد شد. چنانچه در طول معاملات روزانه بازار، محدودیت یا قیمت مشخص ‌شده از سوی سرمایه ‌گذار اتفاق نیفتد، سفارش او انجام نخواهد شد.
سفارش روز چیست؟ چه مدت زمان دارد؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author