سرگیجه در تالار

سرگیجه در تالار
همانطور که امروز نزول قیمت سهام خودرویی ها به ویژه با برگشت “ورنا” از مجمع افزایش سرمایه، سایر صنایع و سهام را برای حرکت در مدار منفی هم زبان کرده بود. آن هم در شرایطی که اکثراً از آزاد شدن حق تقدم های “ورنا” و احتمال کاهش قیمت ها نگرانند.

سرگیجه در تالار

همانطور که امروز نزول قیمت سهام خودرویی ها به ویژه با برگشت “ورنا” از مجمع افزایش سرمایه، سایر صنایع و سهام را برای حرکت در مدار منفی هم زبان کرده بود. آن هم در شرایطی که اکثراً از آزاد شدن حق تقدم های “ورنا” و احتمال کاهش قیمت ها نگرانند.
سرگیجه در تالار

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author