سرمایه گذاری سبحان 149 تومان کشف قیمت شد

سرمایه گذاری سبحان که سال مالی 31 شهریور را به 30 دی تغییر داده، برنامه افزایش سرمایه 20 میلیارد تومانی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را تا پایان سال اعمال خواهد کرد.

آهنگ جدید

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author