سبز رنگی معاملات گروه غذایی و زغال سنگی

سبز رنگی معاملات گروه غذایی و زغال سنگی
طی دادوستدهای امروز گروه غذایی اکثرا با معاملاتی مثبت مواجه بودند تا جایی که نمادهای غپاذر، وبشهر، غبشهر، غمارگ و غبهنوش با صف خرید همراه شدند همچنین 16میلیون سهام شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در بازار دوم فرابورس و در نماد زشگزا به روش ثبت سفارش عرضه شد.

سبز رنگی معاملات گروه غذایی و زغال سنگی

طی دادوستدهای امروز گروه غذایی اکثرا با معاملاتی مثبت مواجه بودند تا جایی که نمادهای غپاذر، وبشهر، غبشهر، غمارگ و غبهنوش با صف خرید همراه شدند همچنین 16میلیون سهام شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در بازار دوم فرابورس و در نماد زشگزا به روش ثبت سفارش عرضه شد.
سبز رنگی معاملات گروه غذایی و زغال سنگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author