سامانه مدیریت ریسک از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

سامانه مدیریت ریسک از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد
سامانه مدیریت ریسک، ریسک صنعت کارگزاری را کاهش می دهد و مدیران کارگزاری اطمینان حاصل می کنند که همه معامله گران آنها، چه معامله گران ایستگاههای معاملاتی و چه معامله گران برخط گروهی صرفا بر مبنای مانده حساب مشتری و اعتبار تعیین شده برای مشتری توسط مدیران کارگزاری، می توانند برای مشتری اقدام به انجام معامله نمایند.

سامانه مدیریت ریسک از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

سامانه مدیریت ریسک، ریسک صنعت کارگزاری را کاهش می دهد و مدیران کارگزاری اطمینان حاصل می کنند که همه معامله گران آنها، چه معامله گران ایستگاههای معاملاتی و چه معامله گران برخط گروهی صرفا بر مبنای مانده حساب مشتری و اعتبار تعیین شده برای مشتری توسط مدیران کارگزاری، می توانند برای مشتری اقدام به انجام معامله نمایند.
سامانه مدیریت ریسک از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author