ساختار حقوقی تامین مالی جمعی تهیه شد

ساختار حقوقی تامین مالی جمعی تهیه شد
تامین مالی جمعی که لیست تمامی عوامل آن در فرابورس ایران درج می‌شود، در قالب شراکت در پروژه‌ها دنبال می‌شود و مدل‌های مختلف مبتنی بر اهدا، پاداش و مشارکت را دربرمی‌گیرد و زمینه و فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیت برای تامین مالی کسب‌و‌کارهای دیجیتال و دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

ساختار حقوقی تامین مالی جمعی تهیه شد

تامین مالی جمعی که لیست تمامی عوامل آن در فرابورس ایران درج می‌شود، در قالب شراکت در پروژه‌ها دنبال می‌شود و مدل‌های مختلف مبتنی بر اهدا، پاداش و مشارکت را دربرمی‌گیرد و زمینه و فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیت برای تامین مالی کسب‌و‌کارهای دیجیتال و دانش‌بنیان به شمار می‌رود.
ساختار حقوقی تامین مالی جمعی تهیه شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author