زیان سرمایه چیست؟

زیان سرمایه چیست؟
این ضرر تا زمانی که دارایی با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید فروخته نشود، تحقق نخواهد یافت.

زیان سرمایه چیست؟

این ضرر تا زمانی که دارایی با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید فروخته نشود، تحقق نخواهد یافت.
زیان سرمایه چیست؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author