زنان تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، زنگ معاملات را به صدا در آوردند

زنان تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، زنگ معاملات را به صدا در آوردند
بسیاری از بازارهای جهانی به مناسبت روز جهانی زن، از زنان تأثیرگذار در اقتصاد و بازارهای جهانی درخواست کردند تا زنگ معاملات را به صدا در آوردند.

زنان تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، زنگ معاملات را به صدا در آوردند

بسیاری از بازارهای جهانی به مناسبت روز جهانی زن، از زنان تأثیرگذار در اقتصاد و بازارهای جهانی درخواست کردند تا زنگ معاملات را به صدا در آوردند.
زنان تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، زنگ معاملات را به صدا در آوردند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author