رویارویی نفت با سال 2018 میلادی

رویارویی نفت با سال 2018 میلادی
بر این اساس سال 2017 با رشد سالانه، هفتگی و روزانه بهای هر بشکه در بازارهای جهانی به کار خود پایان داد. نفت سبک امریکا در طول سال 2017 رشد 12 درصدی را تجربه نمود و نفت برنت رشد 17 درصدی را ثبت کرد.

رویارویی نفت با سال 2018 میلادی

بر این اساس سال 2017 با رشد سالانه، هفتگی و روزانه بهای هر بشکه در بازارهای جهانی به کار خود پایان داد. نفت سبک امریکا در طول سال 2017 رشد 12 درصدی را تجربه نمود و نفت برنت رشد 17 درصدی را ثبت کرد.
رویارویی نفت با سال 2018 میلادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author