روند رو به رشد بازار پس از گزارش های سه ماهه ناشران

روند رو به رشد بازار پس از گزارش های سه ماهه ناشران
بورس اوراق بهادار با توجه به بهبود نسبی گزارش‌های سه‌ماهه ناشران، روند رو به رشدی را آغاز کرده است. به طوریکه می توان از رشد 2.5 درصدی شاخص کل در تیرماه به عنوان گواه این مسأله سخن گفت.

روند رو به رشد بازار پس از گزارش های سه ماهه ناشران

بورس اوراق بهادار با توجه به بهبود نسبی گزارش‌های سه‌ماهه ناشران، روند رو به رشدی را آغاز کرده است. به طوریکه می توان از رشد 2.5 درصدی شاخص کل در تیرماه به عنوان گواه این مسأله سخن گفت.
روند رو به رشد بازار پس از گزارش های سه ماهه ناشران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author