روشن شدن موتور گروه خودرویی

روشن شدن موتور گروه خودرویی
طی چند روز گذشته و همچنین طی معاملات امروز، گروه دانش محور دارویی با افزایش تقاضا و معاملاتی مثبت مواجه شده اند که در این بین نمادهای ریشمک، داسوه، دعبید، دپارس و دامین از اقبال بیشتری برخوردار بودند.

روشن شدن موتور گروه خودرویی

طی چند روز گذشته و همچنین طی معاملات امروز، گروه دانش محور دارویی با افزایش تقاضا و معاملاتی مثبت مواجه شده اند که در این بین نمادهای ریشمک، داسوه، دعبید، دپارس و دامین از اقبال بیشتری برخوردار بودند.
روشن شدن موتور گروه خودرویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author