روابط کارگزاری پس از برجام نزدیک به 300 بانک رسیده است

روابط کارگزاری پس از برجام نزدیک به 300 بانک رسیده است
به گفته حسین زاده، پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی کرد اما پس از اجرای برجام در دی ماه سال 94بانک های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی آغاز کرده اند و با نزدیک 300 بانک در دنیا روابط کارگزاری داریم.

روابط کارگزاری پس از برجام نزدیک به 300 بانک رسیده است

به گفته حسین زاده، پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی کرد اما پس از اجرای برجام در دی ماه سال 94بانک های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی آغاز کرده اند و با نزدیک 300 بانک در دنیا روابط کارگزاری داریم.
روابط کارگزاری پس از برجام نزدیک به 300 بانک رسیده است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author