رشد 5 شاخص منتحب بورس تهران

رشد 5 شاخص منتحب بورس تهران
در داد و ستدهای روز یک شنبه سهامداران بیش از 756 میلیون برگه سهم و حق تقدم را دست به دست کردند.

رشد 5 شاخص منتحب بورس تهران

در داد و ستدهای روز یک شنبه سهامداران بیش از 756 میلیون برگه سهم و حق تقدم را دست به دست کردند.
رشد 5 شاخص منتحب بورس تهران

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author