رشد چشم انداز اقتصادی در عربستان با توجه به رشد قیمت نفت

رشد چشم انداز اقتصادی در عربستان با توجه به رشد قیمت نفت
صندوق بین المللی پول با توجه به افزایش قیمت نفت پیش بینی رشد اقتصادی این کشور را در سال 2019 میلادی، از 1.6 به 2.2 درصد رساند و تولید ناخالص داخلی این کشور را برای 2019 میلادی تا سقف 2.7 درصد افزایش داد.

رشد چشم انداز اقتصادی در عربستان با توجه به رشد قیمت نفت

صندوق بین المللی پول با توجه به افزایش قیمت نفت پیش بینی رشد اقتصادی این کشور را در سال 2019 میلادی، از 1.6 به 2.2 درصد رساند و تولید ناخالص داخلی این کشور را برای 2019 میلادی تا سقف 2.7 درصد افزایش داد.
رشد چشم انداز اقتصادی در عربستان با توجه به رشد قیمت نفت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author