رشد هفتگی حجم و ارزش معاملات در فرابورس ایران

رشد هفتگی حجم و ارزش معاملات در فرابورس ایران
هفته گذشته در فرابورس ایران به ترتیب سه صنعت «فلزات اساسی»، «پالایشی‌ها» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» بیشترین ارزش معاملات خرد بازار سهام را از ارزش کل معاملات در اختیار گرفتند.

رشد هفتگی حجم و ارزش معاملات در فرابورس ایران

هفته گذشته در فرابورس ایران به ترتیب سه صنعت «فلزات اساسی»، «پالایشی‌ها» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» بیشترین ارزش معاملات خرد بازار سهام را از ارزش کل معاملات در اختیار گرفتند.
رشد هفتگی حجم و ارزش معاملات در فرابورس ایران

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author