رشد ملموس بازار سرمایه در سال آخر دولت یازدهم

رشد ملموس بازار سرمایه در سال آخر دولت یازدهم
از آنجا که در ماه های پایانی دولت ها، هم نقدشوندگی بالا بوده و هم انتظار بازدهی اضافی ایجاد می شود، انتظار می رود ماه های پایانی سال جاری و آغازین سال آینده، شاهد یک رشد قابل لمس در بازار سرمایه باشیم.

رشد ملموس بازار سرمایه در سال آخر دولت یازدهم

از آنجا که در ماه های پایانی دولت ها، هم نقدشوندگی بالا بوده و هم انتظار بازدهی اضافی ایجاد می شود، انتظار می رود ماه های پایانی سال جاری و آغازین سال آینده، شاهد یک رشد قابل لمس در بازار سرمایه باشیم.
رشد ملموس بازار سرمایه در سال آخر دولت یازدهم

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author