رشد معاملات در بازارهای اول و پایه فرابورس ایران

رشد معاملات در بازارهای اول و پایه فرابورس ایران
در هفته‌ای که سپری شد شاهد نقل و انتقال 2 هزار و 279 میلیون ورقه به ارزش 7 هزار و 407 میلیارد ریال در مجموع بازارها بودیم که این میزان دادوستد در 206 هزار دفعه صورت گرفت.

رشد معاملات در بازارهای اول و پایه فرابورس ایران

در هفته‌ای که سپری شد شاهد نقل و انتقال 2 هزار و 279 میلیون ورقه به ارزش 7 هزار و 407 میلیارد ریال در مجموع بازارها بودیم که این میزان دادوستد در 206 هزار دفعه صورت گرفت.
رشد معاملات در بازارهای اول و پایه فرابورس ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author