رشد متغیرهای معاملاتی فرابورس به موازات ورود اوراق و سهام جدید

رشد متغیرهای معاملاتی فرابورس به موازات ورود اوراق و سهام جدید
دی ماه شاهد دادوستد 8 هزار و 376 میلیون ورقه به ارزش 42 هزار و 723 میلیارد ریال در مجموع بازارهای فرابورس بودیم که این میزان معامله در 943 هزار دفعه رقم خورد. این ارقام در مقایسه با دی ماه سال 95 به ترتیب از رشد 55، 31 و 107 درصدی حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات حکایت داشت.

رشد متغیرهای معاملاتی فرابورس به موازات ورود اوراق و سهام جدید

دی ماه شاهد دادوستد 8 هزار و 376 میلیون ورقه به ارزش 42 هزار و 723 میلیارد ریال در مجموع بازارهای فرابورس بودیم که این میزان معامله در 943 هزار دفعه رقم خورد. این ارقام در مقایسه با دی ماه سال 95 به ترتیب از رشد 55، 31 و 107 درصدی حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات حکایت داشت.
رشد متغیرهای معاملاتی فرابورس به موازات ورود اوراق و سهام جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author